V dôsledku mylných a zavádzajúcich interpretácií poskytuje SAFKST nasledovné informácie a vysvetlenie:
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja oznamuje všetkým svojim radovým členom a subjektom, že podujatie Šport festival (čo zahŕňa všetky aktivity v termíne a na mieste konania Šport festivalu) nie je schválené  ani zaradené do kalendára SAFKST. Svetové federácie IFBB a IPF, kde patrí aj SAFKST, vyslovene zakazujú svojim členom aktívne sa zúčastniť akéhokoľvek podujatia, ktoré organizuje alebo sa na ňom zúčastní konkurenčná organizácia. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE BUDÚ NA ŠPORT FESTIVALE MAŤ NATURÁLNI KULTURISTI A DETSKÉ FITNES POD ORGANIZÁCIOU SANK, SÚŤAŽE V SILOVOM TROJBOJI V ORGANIZÁCIÁCH WRPF, WPC a WEPF. Keďže ide o organizácie, ktoré sú svojou činnosťou pre IFBB, IPF a teda aj SAFKST konkurenčnými, aktívna účasť akoukoľvek formou (pretekár, rozhodca, tréner, funkcionár, čestný hosť, organizátor, exhibičné vystúpenie) na Šport festivale nie je povolená. V prípade porušenia tohto nariadenia bude VV SAFKST postupovať v súlade so Stanovami SAFKST:
Čl. XII.
Vylúčenie zo SAFKST

 
1. Člen SAFKST môže byť vylúčený zo SAFKST:
c) vykonáva činnosť nezlúčiteľnú s poslaním SAFKST a IFBB, IPF, za ktorú sa považuje:
    i. byť členom alebo zúčastňovať sa akcií a činnosti v organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré majú rovnaké úlohy a ciele ako SAFKST a svojou činnosťou môžu byť pre SAFKST konkurenčnými. Tieto organizácie a ich postavenie ku SAFKST určuje VV SAFKST. 
    ii. zúčastňovať sa na športovej činnosti, alebo byť členom v organizáciách, ktoré IFBB, IPF považuje za konkurenčné.